Verhuur voorwaarden

Verhuur voorwaarden SIMA de VerhuurXpert

Artikel 1. Algemeen:

SIMA de VerhuurXpert maakt onderdeel uit van Dekla Outdoor en deze verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op iedere reservering/huurovereenkomst tussen de SIMA de VerhuurXpert, hierna te noemen “SIMA de VerhuurXpert” en haar wederpartij verder te noemen “huurder”.

Artikel 2. Reservering/huurovereenkomst:

Een reservering wordt pas door ondertekening van de huurovereenkomst bindend en de huurder gaat stilzwijgend akkoord met de verhuurvoorwaarden, welke op de website van SIMA de VerhuurXpert vermeld staan, maar ook op papier in de winkel aanwezig zijn.

Artikel 3. Duur van de huurovereenkomst:

De huurperiode wordt in de huurovereenkomst vastgelegd en gaat in op het moment van levering (datum en tijd) en eindigt op een vooraf afgesproken periode (datum en tijd) of nadat de huurder aan SIMA de VerhuurXpert schriftelijk, per mail of telefonisch heeft doorgegeven dat de huurovereenkomst beëindigd kan worden. De overeengekomen huurperiode loopt door op zaterdag en zondag alsmede op in Nederland algemeen erkende feestdagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4. Levering:

Alle gehuurde gereedschappen en/of machines kunnen tijdens openingstijden opgehaald worden bij onze vestiging aan de Industrieweg 24 in Eindhoven.

Artikel 5. Borgsom:

1. SIMA de VerhuurXpert is gerechtigd bij levering van het gehuurde aan huurder een borgsom te verlangen. Deze borgsom vragen wij aan alle particulieren en bedrijven die geen rekeningklant bij de SIMA de VerhuurXpert zijn. De hoogte van de borgsom staat vermeld op de website onder de tab “tarieven”. De daar vermelde borgsom is van toepassing voor een huurperiode van maximaal een dag en SIMA de VerhuurXpert is gerechtigd om een hogere borg te vragen in geval van een langere huurperiode dan een dag.

2. De borgsom dient op moment van levering, bij voorkeur via de pin, vooraf aan de SIMA de VerhuurXpert voldaan te worden.

3. Aan het einde van de huurperiode maakt de SIMA de VerhuurXpert de eindafrekening op met hierin opgenomen de huurtarieven, eventuele reinigings-, reparatie-, en slijtagekosten, de kosten van alle verbruikte toebehoren en alle oeverige kosten. Hierna vindt de verrekening plaats met -indien van toepassing- de reeds betaalde borgsom.

Artikel 6. Huurtarieven:

Alle in de website en in de huurovereenkomst opgenomen (huur)tarieven zijn inclusief BTW en indien gewenst ontvangt de huurder een eindfactuur met daarin een overzicht van de (huur)tarieven exclusief BTW, de BTW en de (huur)tarieven inclusief BTW aan.

Artikel 7. Gebruik – onderhoud – reiniging - herstel:

De huurder is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden. De huurder is gehouden het gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken en te verzorgen. Verder is de huurder verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof en smeermiddelen en dient -indien van toepassing- ervoor te zorgen dat het oliepeil van het gehuurde op het juiste peil blijft. De huurder dient het gehuurde schoon en in dezelfde staat terug te brengen waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Bij het constateren van defecten cq gebreken aan het gehuurde dient de huurder dit onmiddellijk doch uiterlijk binnen 24 uur te melden aan de SIMA de VerhuurXpert. De reparatiekosten voor het herstel van defecten cq gebreken, buiten normale slijtagekosten, en de kosten voor het reinigen van het gehuurde komen voor rekening van de huurder.

Artikel 8. Verlies - diefstal - brand:

De huurder is volledig aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit diefstal, verlies, brand, onachtzaamheid e.d. tijdens de gehele huurperiode. Ook is de huurder verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde. In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de huurder verplicht dit binnen 24 uur aan de SIMA de VerhuurXpert te melden en aangifte te doen bij de politie. Verder dient de huurder een kopie van het proces-verbaal van aangifte aan SIMA de VerhuurXpert te overhandigen. De schade wordt begroot op minimaal de dagwaarde van het huurobject en de gederfde winst en dient de huurder te aan SIMA de VerhuurXpert te vergoeden.

Artikel 9. Retourlevering:

De huurperiode eindigt op de afgesproken datum en tijd welke vooraf is aangegeven op de huurovereenkomst of datum en tijd bij verlenging van de huurperiode die tussentijds door de klant telefonisch of per mail is doorgegeven. Bij inlevering wordt er gekeken of alles weer in goede staat, schoon en compleet is. Tevens wordt er dan, indien van toepassing, bepaald wat de klant aan extra toebehoren en accessoires heeft verbruikt, dit alles wordt weer genoteerd op de huurovereenkomst, waarna SIMA de VerhuurXpert de overeenkomst ondertekend. Bij niet tijdig terugbezorgen van het gehuurde, heeft SIMA de VerhuurXpert het recht het huurttarief over de termijn, waarin het gehuurde onrechtmatig in bezit van de huurder is gerekend, dubbel te berekenen.

Artikel 10. Betaling - facturatie:

De eindafrekening of facuratie vindt bij SIMA de VerhuurXpert altijd pas na de verhuurperiode plaats.

1. Indien bij levering door de huurder een borgsom is betaald dan wordt de eindafrekening hiermee verrekend.

2. Alle facturen (indien van toepassing) dienen te worden betaald binnen 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Als niet binnen de gestelde betalingstermijn betaald wordt, is de huurder, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Huurder is vanaf het moment van verzuim over het volledig verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk aan van 5% per maand.

4. Indien SIMA de VerhuurXpert door het verzuim van huurder genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, dan komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratie-, gerechtelijke-kosten voor rekening van de huurder.

5. In geval van verzuim is huurder verplicht tot onmiddellijke teruggave van al het gehuurde en heeft SIMA de VerhuurXpert het recht zich toegang te verschaffen tot de gebouwen en terreinen van de huurder, teneinde de betreffende zaken weer in bezit te krijgen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door SIMA de VerhuurXpert geleden schade komen voor rekening van de huurder.

Artikel 11. Eigendom van het gehuurde:

1. Al het verhuurde blijft volledig en onvervreemdbaar eigendom van SIMA de VerhuurXpert. De huurder kan het gehuurde in geen geval verkopen, onderverhuren of in onderpand geven, dan wel aan een ander ter beschikking stellen om welke reden dan ook.

2. Huurder dient SIMA de VerhuurXpert onmiddellijk in kennis te stellen in het geval dat derden rechten op het gehuurde zouden doen gelden dan wel in het geval dat beslag wordt gelegd.

3. Schade of kosten die voortvloeien uit het niet tijdig informeren hierover, komen volledig voor rekening van de huurder. Bovendien houdt SIMA de VerhuurXpert het recht om de huurovereenkomst onmiddellijk te beeindigen zonder voorafgaande kennisneming cq ingebrekestelling. De hiermee gepaard gaande kosten komen ook voor rekening van de huurder.

4. SIMA de VerhuurXpert kan aan de huurder het gehuurde ten aller tijden opeisen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid:

1. Huurder kan SIMA de VerhuurXpert nimmer aansprakelijk stellen voor schade of persoonlijke ongevallen verbandhoudende met de gehuurde goederen en/of materialen, behoudens en voor zover huurder kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van SIMA de VerhuurXpert en is via ons bedrijf niet verzekerd.

2. SIMA de VerhuurXpert is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of stagnatieschade of andere gevolgschade.

3. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, met name voor bedrijfs- of andere gevolgschade ontstaan door het uitvallen of defect raken van het gehuurde, is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Huurder is voor de aanhangwagen en de rolsteiger volledig aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit diefstal, brand en onachtzaamheid. 

Artikel 13. Overmacht:

Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de huurovereenkomst en die buiten de invloedssfeer van de SIMA de VerhuurXpert liggen. Daaronder wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen van leveranciers van SIMA de VerhuurXpert, alsmede oorlog, oproer, brand, ongeval, natuurverschijnselen, hoge watersnood, extreme weersomstandigheden, stakingen, wegblokkades, overheidsmaatregelen en werkonderbrekingen. SIMA de VerhuurXpert is gerechtigd de gesloten huurovereenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming gedurende een door SIMA de VerhuurXpert te bepalen redelijk termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de huurovereenkomst ten dele is uitgevoerd, is de huurder aan diens verplichtingen jegens SIMA de VerhuurXpert tot aan dat moment te voldoen.

Artikel 14. Geschillen - toepasselijk recht - bevoegde rechter:

1. Op de tussen SIMA de VerhuurXpert en de huurder gesloten huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen zullen worden berecht door de rechtbank in het arrondissement waarin de SIMA de VerhuurXpert gevestigd is, tenzij SIMA de VerhuurXpert kiest voor de bevoegdheid van een andere rechtbank.