Schade afkoop-, brand- en diefstalregeling

Schade afkoop-, brand- en diefstalregeling

De schade afkoop-, brand- en diefstalregeling (SBD-regeling) geldt voor alle machines, gereedschappen en aanhangwagens welke bij SIMA de VerhuurXpert gehuurd kunnen worden. Deze regeling geldt echter NIET voor motorvoertuigen die een eigen verplichte verzekering hebben. De SBD-regeling dekt alle schade aan het gehuurde met uitzondering van schade ten gevolge van verduistering en ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik, handelen of nalaten.

Voor de schade afkoop-, brand- en diefstalregeling rekenen wij een extra toeslag van 10% op het totale huurtarief over de gehele huurperiode. Verder is er op de SBD-regeling per gebeurtenis een eigen risico van toepassing.

Schade afkoopregeling:

In geval van schade is per gebeurtenis een eigen risico van toepassing volgens onderstaande categorie indeling:

1: klein materieel tot een nieuwwaarde van € 500,00………………………..…..........…€ 50,00

2: materieel met een nieuwwaarde van € 501,00 tot en met € 1500,00 ………............€ 100,00

3: groot materieel met een nieuwwaarde vanaf € 1501,00 tot en met  € 3000,00…… .€ 250,00

De schade afkoopregeling biedt geen dekking:

1: Als de schade is ontstaan terwijl het gehuurde werd gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is

Brand- en diefstalregeling:

De brand- en diefstalregeling dekt alle materiele schade aan het gehuurde in geval van brand en diefstal. Op deze regeling is een eigen risico van toepassing en deze is 20% van de nieuwwaarde van het gehuurde op de ingangsdatum van de huurovereenkomst.

In geval van diefstal of vermissing van het gehuurde dient de huurder wel aangifte te doen en een kopie van het proces verbaal aan de verhuurder te overhandigen.

De brand- en diefstalregeling biedt geen dekking:

1: Als het gehuurde ten tijde van de gebeurtenis zich niet in een afgesloten ruimte of op een afgesloten terrein bevind 

2: Als de huurder onvoldoende zorg voor het gehuurde te verwijten valt 

3: Als de diefstal of de brand door verhuurder of diens personeel is veroorzaakt

4: Als de huurder het gehuurde doorverhuurt, uitleent of op enigerlei wijze aan een derde afstaat of ter beschikking stelt, tenzij de verhuurder schriftelijk toestemming heeft verleend